ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎﺑﺮﯼ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ ﻓﻌﺎﻝ فرهنگی وهنری تاکید کرد:

ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﻋﺰﻡ ﻫﻤﻪ جانبه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ

ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎﺑﺮﯼ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ

این فعال فرهنگی در پایان یادآور شد: ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻭﺯﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ چه بسا بهتر آنکه ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﮏ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺩﺭ ﺷﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ اﺫﻫﺎﻥ عمومی ﺛﺒﺖ شود.

به گزارش «نسیم آنلاین»، یک ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و هنری گفت: ﺩﺭﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﻋﺘﻼﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﻫﻨﺮ  ﻧﺎﺏﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ و طبق تاکید ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ مبنی ﺑﺮ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ، در برخی مواقع ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ برخی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ هستیم که ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺕ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﻗﺸﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺩﯾﺪﻩ شده مواردی ﺍﺯ  این دست بوده است.

ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎﺑﺮﯼ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ در ادامه افزود: هرچند ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ زیادی ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﯼ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺗﻼﺵ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻭﻥ ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ یک ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺳﺖ؛ ﺿﺮﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ می تواند ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺻﯿﻞ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

وی خاطر نشان کرد: به ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ به عنوان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ می بایست ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎﺕ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ بهره ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ های ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﮐﻞ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺎﺧﺮ ﺗﻼﺵ  ﻧﻤﺎﯾﺪ.

این فعال فرهنگی در پایان یادآور شد: ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻭﺯﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ چه بسا بهتر آنکه ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﮏ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺩﺭ ﺷﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ اﺫﻫﺎﻥ عمومی ﺛﺒﺖ شود.

ارسال نظر

با گرانی خانه‌ها، چه بلایی سر مستاجرین آمده است!؟

اجاره‌نشین‌ها!

جدال روحانی با وعده‌هایش ادامه دارد...

در این کلیپ برخی وعده ها و شعارهای انتخاباتی روحانی که در پیروزی سهم بسزایی داشتند، مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود چه مقدار از این وعده ها محقق شده است.

موشن گرافیک "توتال"

در این موشن گرافیک سوابق همکاری شرکت ملی نفت و گاز ایران با شرکت فرانسوی توتال مورد بررسی قرار گرفته و خلف وعده های توتال به تصویر کشیده شده است.

اروپایی ها اگر جای مردم ایران بودند با امثال شرکت های فرانسوی چه می کردند؟!

پس از رفتن دوباره ی شرکت های پژو و توتال از ایران، دیدن این گزارش و واکنش مردم اروپا خالی از لطف نیست

مهم‌ترین مطالب سرویس

به مناسبت چهلمین روز از حادثه تروریستی در تهران؛
پخش تله تئاتر "بلندی های زیرپا" از شبکه چهار سیما
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین