ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎﺑﺮﯼ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ ﻓﻌﺎﻝ فرهنگی وهنری تاکید کرد:

ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﻋﺰﻡ ﻫﻤﻪ جانبه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ

ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎﺑﺮﯼ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ

این فعال فرهنگی در پایان یادآور شد: ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻭﺯﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ چه بسا بهتر آنکه ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﮏ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺩﺭ ﺷﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ اﺫﻫﺎﻥ عمومی ﺛﺒﺖ شود.

به گزارش «نسیم آنلاین»، یک ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و هنری گفت: ﺩﺭﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﻋﺘﻼﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﻫﻨﺮ  ﻧﺎﺏﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ و طبق تاکید ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ مبنی ﺑﺮ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ، در برخی مواقع ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ برخی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ هستیم که ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺕ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﻗﺸﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺩﯾﺪﻩ شده مواردی ﺍﺯ  این دست بوده است.

ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎﺑﺮﯼ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ در ادامه افزود: هرچند ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ زیادی ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﯼ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺗﻼﺵ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻭﻥ ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ یک ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺳﺖ؛ ﺿﺮﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ می تواند ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺻﯿﻞ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

وی خاطر نشان کرد: به ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ به عنوان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ می بایست ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎﺕ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ بهره ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ های ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﮐﻞ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺎﺧﺮ ﺗﻼﺵ  ﻧﻤﺎﯾﺪ.

این فعال فرهنگی در پایان یادآور شد: ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻭﺯﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ چه بسا بهتر آنکه ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﮏ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺩﺭ ﺷﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ اﺫﻫﺎﻥ عمومی ﺛﺒﺖ شود.

ارسال نظر

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای جلسه‌ی درس خارج فقه

جز در موارد نظامی، امنیتی هیچ رازی را پنهان نکنید

قتل فجیع خاشقجی، ماهیت تروریست پرور سعودی را آشکارتر کرد

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر عزم همه قوا برای حل مشکلات معیشتی مردم و ابراز اطمینان نسبت به تامین کالاهای اساسی از سوی دولت، به برخی احکام صادره از سوی دستگاه قضایی برای مفسدان اقتصادی اشاره کرد و گفت: انسان بلحاظ عاطفی از حبس و اعدام اشخاص و خصوصاً وضعیت خانواده های آنها غصه دار می شود اما در عین حال با کسانی که طمعشان زندگی میلیون ها انسان را متلاطم می کند و به دشمن در ضربه زدن به کشور کمک می کند نمی توان برخورد عاطفی کرد.

چرا ترامپ از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد خارج می‌شود؟

سی‌ان‌ان در مطلبی به تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد به دلیل نقض آن از سوی روسیه پرداخت.

عربستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل اخراج شود

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین‌الملل خواستار اخراج عربستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان ⁩ ناقض ⁧ حقوق ⁩ بشر در یمن، بحرین و عامل قتل خاشقجی شد.

مهم‌ترین مطالب سرویس

شکرگزاری وجود مسیح علی‌نژاد باشیم
از انصارحزب الله تا مسیح علی نژاد
رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم ویژه هفته دفاع مقدس:
در روایت دفاع مقدس روح مجاهدت وشکست‌ناپذیری ملت ایران متبلور باشد
حجت الاسلام پناهیان در نهمین شب از سوگواره هنر و حماسه:
پاداش و کنترل آدم را ضعیف می‌کند.
حجت‌الاسلام پناهیان در سوگواره هنر و حماسه:
نیازمند گروه‌های جهادی که مردم را پولدار کنند، هستیم
در گفتگو با مهدی سیار مطرح شد
دمِ پایانی‌ مانیفست ‌هیأت است
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین