ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎﺑﺮﯼ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ ﻓﻌﺎﻝ فرهنگی وهنری تاکید کرد:

ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﻋﺰﻡ ﻫﻤﻪ جانبه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ

ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎﺑﺮﯼ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ

این فعال فرهنگی در پایان یادآور شد: ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻭﺯﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ چه بسا بهتر آنکه ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﮏ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺩﺭ ﺷﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ اﺫﻫﺎﻥ عمومی ﺛﺒﺖ شود.

به گزارش «نسیم آنلاین»، یک ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و هنری گفت: ﺩﺭﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﻋﺘﻼﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﻫﻨﺮ  ﻧﺎﺏﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ و طبق تاکید ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ مبنی ﺑﺮ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ، در برخی مواقع ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ برخی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ هستیم که ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺕ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﻗﺸﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺩﯾﺪﻩ شده مواردی ﺍﺯ  این دست بوده است.

ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎﺑﺮﯼ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ در ادامه افزود: هرچند ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ زیادی ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﯼ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺗﻼﺵ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻭﻥ ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ یک ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺳﺖ؛ ﺿﺮﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ می تواند ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺻﯿﻞ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

وی خاطر نشان کرد: به ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ به عنوان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ می بایست ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎﺕ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ بهره ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ های ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﮐﻞ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺎﺧﺮ ﺗﻼﺵ  ﻧﻤﺎﯾﺪ.

این فعال فرهنگی در پایان یادآور شد: ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻭﺯﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ چه بسا بهتر آنکه ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﮏ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺩﺭ ﺷﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ اﺫﻫﺎﻥ عمومی ﺛﺒﺖ شود.

ارسال نظر

بازارهای مولد فلج شدن شده است

مالیات بر عایدی سرمایه؛ کلید قفل رکود مسکن

تورم به ۵۰ درصد خواهد رسید

فاطمی گفت: هنوز به تورم 49 درصدی سال 74 نرسیدیم، اما شاید تا پایان امسال برسیم!

تولیداتی که توجیه دارد، اما منطق نه!

حالا دیگر بعد از تجربه چند سال تولید برنامه‌های سینمایی در ایام برگزاری جشنواره فیلم فجر در رسانه ملی، تقریبا می‌توان این برنامه‌ها را به تعبیر قدیمی‌ها «سرجهازی» تلویزیون در ایام برگزاری جشنواره فجر دانست! برنامه‌هایی که هر ساله تب و تاب ساخت آن‌ها از یک ماه قبل از آغاز جشنواره فیلم فجر به اوج خود می‌رسد و همه شبکه‌های رسانه ملی به فکر راه انداختن برنامه‌ای تخصصی در حوزه سینما و برای پوشش اخبار جشنواره فیلم فجر می‌افتند.

مانور بی‌بی‌سی فارسی برای جلوگیری از عرضه نفت در بورس

با توجه به اطلاعیه بورس انرژی به نظر میرسد که تمامی ضوابط لازم برای تضمین بازگشت بهای نفت فروخته شده در بورس در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب با عرضه نفت در بورس و استفاده از توانمندی بخش خصوصی در صادرات نفت، میتوان بخشی از کاهش درآمدهای نفتی را بدون هیچ گونه ریسکی جبران کرد.

مهم‌ترین مطالب سرویس

گزارشی درباره وضعیت برنامه‌های ‌سینمایی تلویزیون برای سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر
تولیداتی که توجیه دارد، اما منطق نه!
چرا نباید از کنار مسئله انتقادپذیر نبودن مسئولان ساده گذر کرد؟
مردم نقدناپذیر، ثمره مسئولان انتقاد گریز!
در حاشیه حضور سردار محسن رضایی و سلیمانی در برنامه حالا خورشید
وقتی شفافیت، تهدید را به فرصت تبدیل می‌کند
نگاهی به فیلم «بمب؛ یک عاشقانه»
اضطراب عاشقانه آژیرهای قرمز
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین