ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎﺑﺮﯼ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ ﻓﻌﺎﻝ فرهنگی وهنری تاکید کرد:

ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﻋﺰﻡ ﻫﻤﻪ جانبه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ

ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎﺑﺮﯼ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ

این فعال فرهنگی در پایان یادآور شد: ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻭﺯﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ چه بسا بهتر آنکه ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﮏ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺩﺭ ﺷﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ اﺫﻫﺎﻥ عمومی ﺛﺒﺖ شود.

به گزارش «نسیم آنلاین»، یک ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و هنری گفت: ﺩﺭﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﻋﺘﻼﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﻫﻨﺮ  ﻧﺎﺏﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ و طبق تاکید ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ مبنی ﺑﺮ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ، در برخی مواقع ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ برخی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ هستیم که ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺕ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﻗﺸﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺩﯾﺪﻩ شده مواردی ﺍﺯ  این دست بوده است.

ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎﺑﺮﯼ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ در ادامه افزود: هرچند ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ زیادی ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﯼ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺗﻼﺵ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻭﻥ ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ یک ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺳﺖ؛ ﺿﺮﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ می تواند ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺻﯿﻞ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

وی خاطر نشان کرد: به ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ به عنوان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ می بایست ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎﺕ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ بهره ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ های ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﮐﻞ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺎﺧﺮ ﺗﻼﺵ  ﻧﻤﺎﯾﺪ.

این فعال فرهنگی در پایان یادآور شد: ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻭﺯﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ چه بسا بهتر آنکه ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﮏ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺩﺭ ﺷﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ اﺫﻫﺎﻥ عمومی ﺛﺒﺖ شود.

ارسال نظر

چرا دولتی‌ها در مساله فساد نعل وارونه می‌زنند؟

دولت حق فرار از پاسخگویی درباره فساد و وضعیت اقتصادی کشور را ندارد

تکلیف اورژانسی دولت، مدیریت هوشمند جریان نقدینگی است

مسائل و معضلات فعلی اقتصادی کشور راه حل دارد و این راه حل هم با تغییر رویکرد و سیاست ها و اجرای برنامه های هوشمندانه در داخل کشور امکان پذیر است. واقعا انسان حسرت می‌خورد که ما روزانه معادل 9 میلیون بشکه نفت و مشتقات آن را تولید می‌کنیم و فقط 3 میلیون بشکه صادر می‌شود و دو و نیم میلیون بشکه هدر می‌رود

برت مک گورک در بغداد چه می‌کند؟

منابع عراقی از رایزنی‌های فشرده در بغداد به محوریت «برت مک گورک» نماینده ویژه ترامپ در ائتلاف موسوم به مبارزه با تروریسم خبر می‌دهند. به گفته این منابع، طی روزهای چهارشنبه تا جمعه دست کم پنج جلسه در بغداد و کرکوک با حضور مستقیم مک گورک برگزار شده تا واشنگتن بتواند نخست وزیر مطبوع خود را به جامعه عراق تحمیل کند.

کاپیتان در صندلی نخست‌وزیری

«عمران احمد خان نیازی» متولد 1952 و فرزند خانواده‌ای متموّل است که در لاهورِ پاکستان بدنیا آمد. وی تحصیلات آکادمیک خود در زمینه سیاست و اقتصاد را در دانشگاه آکسفورد گذراند و در سال 1974 کاپیتان تیم کریکت آکسفورد نیز بود. از آن سال‌ها به بعد، عمران خان به عنوان یک بازیکن حرفه‌ای کریکت فعالیت نمود و در سال 1992 با کسب افتخارات بسیار برای کریکتِ پاکستان، بازنشست شد.

مهم‌ترین مطالب سرویس

گفت‌وگو با خبرنگار پرس تی‌وی در دمشق
در جنگ کودکانی را دیدم که حتی بلد نبودند موز بخورند!
گزارش ایرنا از گیشه سینما؛
هت‌تریک کمدی در صدر پُرفروش‌های هفته
پاسخ‌های کچویان به ادعای فروپاشی جامعه ایرانی
جامعه ایرانی؛ قوی، پویا و بامشکلات فراوان
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین