چهاردهه اختلاف و تنش، با توجه آستان قدس به محرومان این شهر پایان یافت

«سرخس» درآغوش مهر رضوی

عنوان

سفر تولیت آستان قدس رضوی به شهرستان سرخس و مساعدت وی در بخشودگی حق تقدیمی اراضی موقوفه، بازتاب‌های گسترده‌ای از سوی مردم و مسئولان داشته است.

به گزارش حوزه احزاب و تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سفر یک روزه تولیت آستان قدس رضوی به شهرستان سرخس و مساعدت حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در بخشودگی حق تقدیمی اراضی موقوفه به ۱۰ هزار خانوار روستایی، بازتاب های گسترده ای از سوی مردم و مسئولان داشته است.

در این سفر علاوه براینکه بارقه هایی از امید به آینده درخشان برای مردم این شهرستان مرزی ایجاد شد، کدورت هایی کهنه به تعاملاتی تبدیل شد که فقط با ابتکار عملی درخور تحسین قابل رفع بود. اختلافاتی درخصوص اراضی موقوفه این شهرستان که پس از سال ها سرانجام به تعامل تبدیل شد.

در این ســفر همچنیــن گامی مهم در راســتای مأموریت مهم آستان قدس رضوی براساس منویات رهبر معظم انقلاب در رســیدگی به نیازمندان و محرومان از سوی آستان قدس رضوی برداشته شد تا ۱۰ هزار خانوار روستایی از پرداخت ۶۰ میلیارد تومان حق تقدیمی برای اعتبارنامه اراضی موقوفه معاف شوند. بهــره مندی ۵۰ هــزار نفر از مردم ۵۴ روســتای ســرخس از بخشــودگی حق تقدیمی زمین های موقوفه ای که سالهاست به عنوان سرپناه یا برای کسب نان حلال از کشت و کار در اختیار آنهاست که بیگمان کاری ماندگار است.

قدردانی روستاییان از تولیت آستان قدس رضوی

ابراز تشکر و قدردانی روستاییان نیازمند و محروم این شهرســتان از تولیت آســتان قدس رضوی که همه آنها را از مســاعدت این آستان مقدس بهره مند کرده بود، جزء صحنه های توصیف ناپذیر این سفر بود. شــماری از روســتاییان در حاشــیه بازدیــد حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی از روستای «کندکلی» با قدردانی از این اقدام تولیت آســتان قدس رضوی از دلگرمی نســبت به رفع اختلافاتی سخن به میان می آورند که شاید باورش هم برایشان سخت باشد.

یکی از کشاورزان با بیان اینکه تولیت آستان قدس رضوی با بخشودگی حق تقدیمی اعتبارنامه اراضی موقوفه، سرپناه روستاییان نیازمند را دوباره به آنها بخشید، می گوید: دلمان نیز از این همراهی گرم شد. پدر کشــاورزی هم که از حضور یک مقام عالی در روستا شوکه شــده بود، می گوید: تنها با این گونه حمایت ها جوانان در روستاها ماندگار می شوند.

مرد میانســالی هم با اشــاره به اینکــه با اعطای اعتبارنامه اراضی موقوفه اشتغال احیاء خواهد شد، اظهار می کند: مســاعدت تولیت آســتان قدس کارگشای رضوی در بخشودگی حق تقدیمی قطعا مشکلاتی خواهد شد که روستاییان تاکنون با آن دست و پنجه نرم می کردند.

آغازی برای رونق دوباره

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا ارژنگ امام جمعه سرخس از این سفر به عنوان شروع یک تحول برای رونق این شهرستان یاد می کند و می گوید: با عنایت ویژه تولیت آستان قدس رضوی، بارقه های امید بیشتری ایجاد خواهد شد تا بخش تولید، صنعت و کشاورزی رونق پیدا کند و آمار بیکاری این شهرستان که بیشترین رقم در استان است، کاهش پیدا کند.

وی بخشــودگی ۶۰ میلیارد تومانی آستان قدس رضوی در حق تقدیمی روستاییان برای اعتبارنامه اراضی موقوفه را گامی در خورتحسین برمی شمارد و می افزاید: آنچه در این سفر اتفاق افتاد، یک رخداد قابل توجه است.

 امام جمعه سرخس از قول مساعد تولیت آستان قدس رضوی برای ســاخت مدارس امام رضا(ع)، ساخت مجتمع مسکونی ۱۰۰ واحدی با مشارکت آســتان قدس رضوی و خیرین، ساخت مجموعه ورزشی و حمایت از اقدام های فرهنگی- تبلیغی و طرح های صنعتی کشاورزی نیز قدردانی می کند و اظهار می دارد: بخش درمان شهرستان نیز معضلاتی داشت که بی گمان قول مساعد تولیت آستان قدس رضوی در تأسیس دارالشفا این مشکلات را برطرف خواهد کرد.

بــه گفته حجــت الاســلام والمســلمین ارژنگ کدورت هایی نیز از ســال های گذشته ایجاد شده بود و اختلافاتی بین مجموعه مدیریت شهرستان با موضوع اراضی و املاک آستان قدس رضوی وجود داشت که خوشــبختانه در این سفر با یک مسیر تعامل و همکاری برطرف شد تا یک اطمینان خاطر برای آینده ســرخس و جوانان این شهرستان که منتظر آینده خوبی هستند، رقم بخورد.

وی با بیان اینکه در این سفر با برکت، مردم خرســند شــدند از اینکه یک مقام عالی بدون اینکه در مرکز بنشــیند و پیگیر امور باشد خودش بین مردم حضور پیدا می کند، اظهار می دارد: نفس این کار خیلی ارزشمند است.

حجت الاسلام والمســلمین ارژنگ می افزاید: در یک جمله این ســفر پرخیری بــود برای مردمی که در قدمــگاه رضوی ســکنی گزیدند و حضور دارند تا با مســاعدت هایی که تولیت آستان قدس رضوی دســتور دادنــد؛ امیدوارم در آینده نه چنــدان دور شاهد کاهش معنادار نرخ بیکاری و رشد اقتصادی شهرستان باشیم و مسئولان این شهر دیگر شرمسار خانواده هایی که گرفتار بیکاری و معضلات اقتصادی و اجتماعی هستند، نباشند.

باران برکت بر سر ۵۰ هزار روستایی

سید احســان قاضی زاده هاشــمی نماینده مردم ســرخس، فریمان و رضویه در مجلس شــورای اســلامی هــم ضمن ابراز تشــکر ویژه از تولیت آســتان قدس رضوی برای مســاعدت با مردم این شهرستان می گوید: مدت هاست دنبال سفر ایشان به سرخس بودیم، اما این سفر منوط شده بود به یک کار کارشناسی شده که درست هم همین بود.

وی با بیان اینکه برای انجام این سفر پیشتر کارگروه ویژه ای تشکیل شده ً بود تا مشــکلات شهرستان دقیقا شناسایی شــوند، می افزاید: دوبار عزیمت قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی به ســرخس و انجام ماموریــت هایی از ســوی معاونان آستان نیز انجام شده بود که ماحصل همه به سفر تولیت محترم آستان قدس رضوی به سرخس منجر شد.

قاضی زاده هاشــمی مهم ترین رخداد در این ســفر را بخشــودگی ۶۰ میلیارد تومانی آســتان قــدس رضــوی از محل حق تقدیمی ۱۰ هــزار اعتبارنامه واحد هــای مســکونی روســتایی برمی شمارد و می گوید: این در حالی اســت که بیش از ۹۰ درصد اراضی شهرستان ســرخس جزء موقوفات آستان قدس رضوی است.

وی با بیان اینکه روســتاییان این شهرستان در پرداخت این حق تقدیمی با مشکل روبه رو بودند، خارج از توان می افزاید: پرداخت ایــن ارقام بعضا مالی آنها بود، به گفته وی، این عنایت ویژه تولیت در بخشودگی حق تقدیمی ۱۰ هزار واحد مســکونی روســتایی شامل حال تمامی روستاییان سرخس به غیر از دو روســتا که موقوفه آستان نبودند، شد و حدود ۵۰ هزار نفر از جمعیت روستایی سرخس را در برگرفت.

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد: در این بخشودگی بخشی که مربوط به وقفنامه بود از حوزه امداد محرومان و مستضعفان آستان قدس رضوی پرداخت گردید که این اقدام کاری بسیار بزرگ به شمار می آید.

قاضی زاده، دومین اتفاق مبارکی که در این سفر رخ داد را آغاز عملیات اجرایی مجتمع مسکونی ۱۰۰ واحدی امام رضا(ع) می داند و می گوید: این مجتمع با مشــارکت آستان قدس رضوی و مجمع خیرین برای اســتادان حوزه علمیه در زمینی به مساحت ۶۵۰۰ مترمربع در ۲۵ بلوک ساخته می شود.

وی ساخت مجموعه چند منظوره ورزشی روستایی و ساخت مدارس امام رضا(ع) را از دیگر اقدام های عام المنفعه آســتان قدس رضوی در این ســفر عنوان می کند و می افزاید: در حوزه صنعت هم شــاهد احیای دوباره مجتمع متروکــه دامــداری صنعتــی سرخس بودیم که سالیان زیادی متروکه شده بود.

بــه گفتــه وی، در این مرحله نزدیــک بــه ۴۰۰ رأس گاو گوشــتی وارد ایــن دامداری صنعتی شــد که امیدواریم گاو شیری هم در آینده نزدیک به این مجموعه اضافه شود.

نماینــده مردم ســرخس در مجلس شــورای اســلامی در پایان از اجازه کشت گلخانه ای و غــرس درختان و توســعه باغــداری در اراضــی موقوفه روستایی و تأمین زیرساخت برای جذب سرمایه گذار داخلــی و خارجی درمنطقه ویژه اقتصادی سرخس هم به عنوان پیشنهاداتی یاد می کند که مســاعدت آستان قدس رضوی را می طلبند.

وی اظهار امیدواری می کند، با ساخت دارالشفای امام رضا(ع) در سرخس خادمیاران پزشک نیز به این شهرستان اعزام شوند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

مذاکرات بی‌نتیجه با اروپا؛

برجام اروپایی در آستانه سرنوشت برجام آمریکایی؟

ناگفته‌هایی از دستمزدهای چند ده میلیونی در وزارت نفت

چرا مدیرعامل شرکت ملی نفت با وجود بازنشستگی باید از دو محل حقوق دریافت کند و ماهانه حداقل 34 میلیون تومان حقوق بگیرد.

جز در موارد نظامی، امنیتی هیچ رازی را پنهان نکنید

رهبری معظم انقلاب تاکید کردند: مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.

قتل فجیع خاشقجی، ماهیت تروریست پرور سعودی را آشکارتر کرد

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر عزم همه قوا برای حل مشکلات معیشتی مردم و ابراز اطمینان نسبت به تامین کالاهای اساسی از سوی دولت، به برخی احکام صادره از سوی دستگاه قضایی برای مفسدان اقتصادی اشاره کرد و گفت: انسان بلحاظ عاطفی از حبس و اعدام اشخاص و خصوصاً وضعیت خانواده های آنها غصه دار می شود اما در عین حال با کسانی که طمعشان زندگی میلیون ها انسان را متلاطم می کند و به دشمن در ضربه زدن به کشور کمک می کند نمی توان برخورد عاطفی کرد.

مهم‌ترین مطالب سرویس

تحلیل یک نماینده مجلس از عدم تغییر در تیم اقتصادی دولت
شاهد هیچ پوست‌اندازی در دولت نخواهیم بود
آب سرد بر سر تابستان داغ
۳ شکست آمریکا پس از خروج از برجام
حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار نخبگان علمی کشور:
در این جنگ پیروزیم
بیانیه سپاه درباره ربوده شدن تعدادی از بسیجیان بومی و مرزبانان در نقطه صفر مرزی
خیانت و تبانی با گروهک ضدانقلاب علت حادثه میرجاوه/ پاکستان با اشرار و تروریست‌ها برخورد جدی کند
وزارت خزانه داری آمریکا لیست جدید تحریم‌ها را اعلام کرد
بازهم تحریم!
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین