سهم "فرهنگ" از لایحه بودجه ۹۴ چقدر است؟

وزارت ارشاد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی فرهنگ سهمش در بودجه ۹۴ رشد چند درصدی داشته است/ «نسیم» در گزارشی بودجه فرهنگی سال ۹۴ را در بخش‌های مختلف بررسی کرده است

به گزارش خبرنگار «نسیم»، یکشنبه 16  آذر ماه بود که رئیس جمهور لایحه بودجه سال 1394 را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد؛ بودجه ای که در آن شاهد رشد اعتبارات وزارتخانه های کشور هستیم؛ به گونه ای که در لایحه بودجه سال 94 کل کشور سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیش از  769 میلیون تومان پیشنهاد شده است که این رقم نسبت به سال گذشته از رشد چند درصدی برخوردار است.

در چند تبصره بودجه 94 هم بحث فرهنگ دیده می شود؛ که البته بیشتر به مطالبات ایثارگران جانبازان و آزادگان و همچنین توجه به فرزندان آنهاست.

در تبصره3 بند ج آمده است که به دولت اجازه داده میشود بدهیهای خود به بخشهای خصوصی و تعاونی، شهرداریها، صندوقهای بیمهای، صنایع دفاع و مصارف جدول 18 را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهمالشرکه، حق بهرهبرداری و بهره مالکانه موضوع این تبصـــره و ردیـــف شـماره 101000-9 جدول شماره 8 این قانون پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اعـلام سازمان حسابرسی و یا ذیحساب دستگاههای اجرایی ذیربـط حسـب مـورد بدون الزام به رعایت ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.

در تبصره 15 بند الف آمده است: تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند "ک" ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. شهریههای مربوط به دانشگاه پیامنور، دانشگاههای علمی- کاربردی و دورههـای شـبانه و همچنـین مراکـز آموزشـی و37 پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذیربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30166 پیوست شماره 4 این قانون پرداخت میشود. کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شـهید و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بینالملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غیردولتی پذیرفته میشوند، معادل حداکثر شهریه پرداختی به پذیرفتهشدگان رشتهها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت میگردد و باقیمانـده شـهریه توسـط دانشـجو اعـم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت میشود.

همچنین ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت "و همسران شهداء و همسران جانبازان بیست و پنجدرصد (25%) و بالاتر و همسران آزادگان" اجرا میشود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد(25.000.000.000) ریال از محل صرفهجویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثـارگران توسط این بنیاد پرداخت میشود.

در بند د این تبصره آمده است: بانک مرکزی موظف است از طریق بانکهای عامل در سال 1394 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان پانزده درصد (15%) و بالاتر با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خـانواده شهدا(همسر، والدین و فرزندان)، ایثارگران با حداقل دو و نیم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتـاد درصـد( 70%) و بـالاتر و وراث تحـت تکفـل جانبـازان بیسـت و پـنج درصد(25%) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوطه و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبـازان و آزادگان متوفی مصوب 1380/1/22 (واجدین شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.38 مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یکمیلیون نفر، تا هفتصد و بیست میلیون (720.000.000) ریال، مراکز استانها، تا ششصد میلیون (600.000.000) ریال، سایر شهرها تا پانصد میلیون (500.000.000) ریال، روستاها تا سیصد میلیون(300.000.000) ریال و در شـهرهای جدیـد معـادل سـقف تسـهیلات مرکـز همان استان و با نرخ چهاردرصد(4%) با مدت بازپرداخت بیستساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین میشود.


در ذیل نگاهی داریم به بودجه فرهنگی سال 94 :

وزارت ارشاد:

کل بودجه: 7,693,207

بودجه 94: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات 52,303 میلیون ریال

بودجه 94: حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات 1,500,000 میلیون ریال

بودجه 94: بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع)  55,000 میلیون ریال

بودجه 94: امور سینمایی و تولید فیلم های فاخر 1,060,000 میلیون ریال

بودجه 94: ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد  510,000 میلیون ریال

بودجه 93

بودجه 93: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات 51,258 میلیون ریال

بودجه 93: حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات 1,500,000 میلیون ریال

بودجه 93: بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) 29000 میلیون ریال

بودجه 93: امور سینمایی و تولید فیلم های فاخر 1000000 میلیون ریال

بودجه 93: ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد 0 میلیون ریال

نهاد کتابخانه های عمومی کشور:

بودجه 94: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 1,147,641 میلیون ریال

بودجه 93

بودجه 93: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 923,914 میلیون ریال

موسسه نشر آثار امام خمینی (ره):

کل بودجه: 526,162 میلیون ریال

بودجه 94: موسسه نشر آثار امام خمینی (ره) 474,978 میلیون ریال

بودجه 94: پژوهشکده امام خمینی، انقلاب اسلامی 51,184 میلیون ریال

بودجه 93

کل بودجه 93:  187430 میلیون ریال

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی:

کل بودجه 94:  2,154,770

بودجه 94: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 1,425,199 میلیون ریال

بودجه 94: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 245,000 میلیون ریال

بودجه 94: مجمع جهانی اهل بیت (ع) 337,026

بودجه 94: دانشگاه اهل بیت (ع)  21,400

بودجه 94: دانشگاه مذاهب اسلامی 86,145 میلیون ریال

بودجه 94: بنیاد سعدی 40,000 میلیون ریال

بودجه 93

بودجه کل 93 : 1791534 میلیون ریال

سازمان فرهنگ و ارتباطات 93 :‌ 1115901 میلیون ریال،

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی‌ 93: 240000 میلیون ریال،

مجمع جهانی اهل بیت (ع) 93: 335000 میلیون ریال،

دانشگاه مذاهب اسلامی 93: 80633 میلیون ریال

کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی:

کل بودجه 94: 61,838 میلیون ریال

بودجه 93

بودجه 93: 59710 میلیون ریال

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

کل بودجه 94: 281,641 میلیون ریال

بودجه 93

کل بودجه 93: 251865 میلیون ریال

سازمان اسناد و کتابخانه ملی:

کل بودجه 94: 639,739

بودجه 93

444514 میلیون ریال

سازمان تبلیغات اسلامی:

کل بودجه 94: 2,605,559 میلیون ریال

بودجه 94: سازمان تبلیغات اسلامی 878,928 میلیون ریال

بودجه 94: موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی 70,000 میلیون ریال

بودجه 94: بنیاد دایره المعارف اسلامی 75,239 میلیون ریال

بودجه 94: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 92,695 میلیون ریال

بودجه 94: شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 312,400 میلیون ریال

بودجه 94: مرکز رسیدگی به امور مساجد 322,952 میلیون ریال

بودجه 94: ستاد اقامه نماز 162,268 میلیون ریال

بودجه 94: مرکز تحقیقات کامیپوتری علوم اسلامی 119,095 میلیون ریال

بودجه 94: موسسه دایره المعارف فقه اسلامی 45,480 میلیون ریال

بودجه 94: حوزه هنری 466,502 میلیون ریال

بودجه 93

بودجه کل 93 : 2350569 میلیون ریال،

بودجه 93 سازمان تبلیغات: 784515 میلیون ریال،

بودجه 93 موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی: 66150 میلیون ریال

بودجه 93 بنیاد دایرةالمعارف اسلامی: 74025 میلیون ریال

بودجه 93 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: 80325 میلیون ریال،

بودجه 93 موسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی: 43523 میلیون ریال

بودجه 93 حوزه هنری: 433856 میلیون ریال

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:

کل بودجه 94: 905,283 میلیون ریال

بودجه 93

کل بودجه 93: 753883 میلیون ریال

نهاد ریاست جمهوری

بودجه 94: فرهنگستان علوم ایران 84,050 میلیون ریال

بودجه 94: فرهنگستان زبان و ادب فارسی 118,000 میلیون ریال

بودجه 94: بنیاد ایران شناسی 75,200 میلیون ریال

بودجه 94: فرهنگستان هنر 93,400 میلیون ریال

بودجه 94: پژوهشکده هنر 12,547 میلیون ریال

بودجه 93

بودجه 93: فرهنگستان علوم ایران 43843 میلیون ریال

بودجه 93 : فرهنگستان زبان و ادب فارسی 84000 میلیون ریال

بودجه 93: بنیاد ایرانشناسی 62028 میلیون ریال

بوجه 93 : فرهنگستان هنر 76662 میلیون ریال

بودجه 93: پژوهشکده هنر 9281 میلیون ریال

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس

بودجه 94: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس 163,000 میلیون ریال

بودجه 93

146600 میلیون ریال

وزارت کشور

بودجه 94: اجرای طرح تحول اجتماعی وفرهنگی 191,500 میلیون ریال

بودجه 93

82320 میلیون ریال

اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی

کل بودجه 94: 2,000,000 میلیون ریال

مرکز خدمات حوزه های علمیه

کل بودجه 94: 5,070,000 میلیون ریال

بودجه 93

بودجه کل 93: 4187985 میلیون ریال

شورای عالی انقلاب فرهنگی:

کل بودجه 94: 425,609

بودجه 93

کل بودجه: 399311 میلیون ریال

سازمان صداوسیما:

کل بودجه 94: 10,689,403

بودجه 93

کل بودجه 93: 9673360 میلیون ریال

سازمان حج و زیارت:

کل بودجه 94: 32,833 میلیون ریال

بودجه 93

کل بودجه 93: 29,108

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس:

کل بودجه 94: 332,040

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس: 328,040 میلیون ریال

پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس: 4,000 میلیون ریال

بودجه 93

کل بودجه: 234,461

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

کل بودجه 94:  4,830,785

بودجه 93

سه هزار و 753 میلیارد ریال

شورای عالی حوزه های علمیه:

کل بودجه 94: 2,838,426

بودجه 93

2,768,896

شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران:

کل بودجه 94: 1,527,425

بودجه 93

کل بودجه: 1,352,825

سازمان اوقاف و امور خیریه:

کل بودجه 94: 947,669

بودجه 93

کل بودجه: 801,849

بنیاد شهید و امور ایثارگران:

کل بودجه 94: 82,366,955

بودجه 93

کل بودجه : 68,610,100

ارسال نظر

  • اناری شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ ۳:۴۰:۴۰
    پاسخ 0 |

    بعضی سازمانها هم از توبره میخورن ،هم از آخور.سازمان اوقاف و حج و زیارت یا نشر آثار امام اینها که درآمدشون تو جیب دولت و بیت المال نمی ره و بیمه و مالیات هم که پرداخت نمیکنن ودر آمد های کلانی هم دارند آنوقت باید از دولت هم پول بگیرن و بنیاد حفظ ونشر امام که سالی 52میلیارد تومان بودجه میگیره چه تاجی به سر ملت میزنه یا حج و زیارت با اون درآمد کلانی که از زائرین میگیره می فرسته ملت را زیارت بعد جنازه ها شون و تحویل خانواده هاشون میدن پول دولت که باید خرج سازندگی بشود را چه میکنند.اوقاف که دیگر با این تشکیلات عریض وطویلش وآن همه در آمدشان از موقوفات ؟!!! ... یه مشت سازمان بی خاصیت با عناوین پر طمطراق مثل اعتبارات توسعه منشور قرآنی سالی دویست میلیارد تومان پول بگیره و نتیجه عملکردش که رویگردانی خصوصا نسل جدید از قرآن و حدیث و دین است.....

آمریکا باید منتظر بزرگترین شکست تاریخ خود باشد!

عدم تمدید معافیت‌های تحریمی علیه ایران؛ کارت آخر کدخدا رو شد

آیا ایران بدون نفت شدنی است؟

متوقف شدن کامل صادرات و فروش نفت ایران امکان پذیر نیست و این مسئله حداقل یک برنامه بلند مدت میخواهد که البته امروز خوشبختانه به دلیل فقدان اجماع جهانی بر ضد ایران، در شرایط کنونی امکانپذیر نیست. اکنون 35 درصد اقتصاد ایران طبق لایحه بودجه 98 نفتی است،‌ این عدد باید امروز بسیار کمتر بود اما به برکت خوش بینی به برجام، امروز 35 درصد اقتصاد ما به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است.

امید تروریست‌ها به آمریکا برای عملیات نظامی علیه محور مقاومت

رسانه‌ها و فرماندهان گروه‌های تروریستی در سوریه طی هفته جاری ابراز امیدواری کرده‌اند تا با فرماندهی مستقیم آمریکا، وارد عملیات علیه محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران در سوریه شوند.

احیا عجولانه وزارت بازرگانی، دردسرساز است

یوسفیان ملا درخصوص طرح تفکیک وزارت صمت گفت: تشکیل با عجله وزارت بازرگانی، بازتاب‌های بدی در وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت. دولت به جای تشکیل وزارت بازرگانی، قانون تمرکز را به درستی اجرا کند.

مهم‌ترین مطالب سرویس

داستان عجیب از زندگانی شهید مدافع حرم
فیلم: از خالکوبی و قلیان تا شهادت
اهدای عواید حاصل از فروش بلیت و محصولات فرهنگی به هموطنان سیل‌زده
جشنواره جهانی فیلم فجر «سفیر مهربانی» هلال احمر شد
دبیر چهاردهمین جشنواره بین‌المللی رادیو خبر داد
حضور مهمانان خارجی در جشنواره بین‌المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا
۱۹ فروردین و حکاکی انگشتر؛
خرافه یا واقعیت؟ شرف الشمس چیست؟
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت در گفت‌وگو با فارس:
مابه‌التفاوت هزینه سفر به عتبات به زائران بازگردانده می‌شود
شایعه است! / هرچه وزارت اطلاعات بگوید قبول دارم
توضیح ضرغامی درباره خروج آرشیو صداوسیما در دوران ریاستش
تحلیلی بر مهمترین نقاط قوت و ضعف سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر
صعود جوانان، سقوط پیشکسوت‌ها!