داغ‌ترین پرونده‌ها:
گرانی بنزین
تورم و فشار معیشتی بازی در پازل تحریم‌های آمریکا

سهمیه بندی به این شکل در بهترین حالت یک اقدام ناشی از ندانم کاری اقتصادی است. اما از طرف دیگر با توجه به اینکه دولت این طرح را در قالب شورای عالی هماهنگی اقتصادی که دارای اعضایی از سایر قواست پیش برده است و هزینه های این اقدام خود را بر نظام تحمیل کرده است. اینکه دولت با چه نیتی دست به این اقدام آن هم به این صورت زده است مشخص نیست اما آنچه مسلم است این اقدام جاهلانه یا خائنانه درپازل مورد نظر آمریکا برای افزایش فشار روانی ناشی از مسائل اقتصادی بر مردم است.

انتخاب سردبیر